Privacy policy

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Colman Antwerpen BVBA, Eiermarkt 7, 2000 Antwerpen, België, BE0646.673.957 (hierna: “Colman”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.colman.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Rolex Sectie

Terwijl u de Rolex sectie op onze website bezoekt, kunt u interageren met een "embedded" website van www.rolex.com. In dat geval zijn enkel de GebruiksvoorwaardenPrivacyvoorwaarden en Cookievoorwaarden van www.rolex.com van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

 • Colman baseert zich op de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’.
 • Colman is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: […];
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 
2.2. Persoonsgegevens

Colman kan uw gegevens op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. Cookies

De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, lees onze Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Colman om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Colman uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Colman, haar producten en/of diensten. Colman kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Colman bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Colman, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Colman failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Colman geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Colman zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Colman uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Colman zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Colman uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Colman zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

Indien U gedurende 5 jaar geen bestelling plaatst of inlogt op onze website, verwijderen wij Uw Klantenprofiel.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Colman. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@colman.be of per post naar Colman Antwerpen, Eiermarkt 7 bus 1, 2000 Antwerpen, België, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart met duidelijk leesbaar uw naam en voornaam, voor uw privacy mag u alle overige gegevens alsook uw foto onherkenbaar maken.

5.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Colman aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden en Cookie Policy

Winkelmandje
item
[line1] [line2]
[price] [quantity]